Ngôi nhà thứ 3 – ngôi nhà biểu trưng cho môi trường xung quanh bạn, anh chị em gần gũi, hàng xóm hay kể cả những người bạn từ nhỏ.

Chủ nhà: Song Tử

Sao chủ: Sao Thủy

Từ khóa:

– Giao tiếp

– Người thân

– Du lịch

– Bạn bè

Ngôi nhà thứ 3 – ngôi nhà biểu trưng cho môi trường xung quanh bạn, anh chị em gần gũi, hàng xóm hay kể cả những người bạn từ nhỏ. Ngoài ra, nhà 3 đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng giao tiếp (dù là nói hay văn bản). Nhà 3 cũng chỉ ra sự liên quan tới các chuyến đi ngắn ngày, hoặc du lịch nội địa. Ngôi nhà thứ 3 cho thấy khả năng thích ứng của trí tuệ trong học tập, cùng sự đa dạng ý tưởng, nhất là liên quan tới môi trường sống của bạn, nâng cấp khá nhiều các kỹ năng. Cuối cùng, nhà 3 chính là phần ý thức của bạn, và phản ánh quá trình học tập trong cuộc đời bạn.

Ngoài ra, nhà 3 đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng giao tiếp (dù là nói hay văn bản). Nhà 3 cũng chỉ ra sự liên quan tới các chuyến đi ngắn ngày, hoặc du lịch nội địa. Ngôi nhà thứ 3 cho thấy khả năng thích ứng của trí tuệ trong học tập, cùng sự đa dạng ý tưởng, nhất là liên quan tới môi trường sống của bạn, nâng cấp khá nhiều các kỹ năng.