Điều khoản dịch vụ

Dưới đây quy định các điều kiện, thỏa thuận khi truy cập vào trang Web Chiêm tinh số (CTS). “Trang Web CTS” sẽ có nghĩa là trang Web của CTS để cho công chúng truy cập tại địa chỉ http://www.Chiemtinh.vn và/hoặc các tên miền khác mà CTS cung cấp.

Giám sát bởi CTS

Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Trang Web này có thể bị CTS kiểm soát và theo dõi. Thông tin thu thập được có thể được CTS sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin cung cấp thông qua Dịch vụ này

Người sử dụng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà những dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người truy cập. Người sử dụng không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của CTS. Ngoài ra, người sử dụng không được phép sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hay bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp cho người truy cập liên quan đến các thông tin này. CTS bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, tùy theo những mục đích biên tập hoặc kinh doanh của công ty để bổ sung, điều chỉnh hay xóa bỏ bất cứ thông tin nào. Những điều khoản sử dụng này không và sẽ không nhằm mục đích chuyển giao hay cấp bất cứ quyền hạn nào trong và đối với các thông tin trong Trang Web này. Ngoài ra, tất cả các quyền chưa được mô tả rõ ràng ở đây sẽ do CTS hoặc do những bên thứ ba cung cấp thông tin cho CTS bảo lưu. Người truy cập cần phải đọc và tuân thủ những điều khoản bổ sung sẽ được đăng trên Trang Web CTS này tại từng thời điểm có liên quan đến các thông tin nhận được từ bên thứ ba. Các bên thứ ba đó sẽ không có trách nhiệm pháp lý với người truy cập về những thiệt hại về tài chính có thể phát sinh khi sử dụng các thông tin cung cấp thông qua dịch vụ này.

Tuyên bố về nội dung và trách nhiệm cập nhật

 CTS không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến Trang Web CTS này. Các dịch vụ do chúng tôi và bên thứ ba cung cấp nguyên trạng. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng. CTS không chịu trách nhiệm bảo đảm về khả năng thương mại hoặc đáp ứng một mục đích cụ thể, bao gồm sự bảo đảm cho tính đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng thành công, tính kịp thời hay độ sẵn sàng liên tục của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các dịch vụ. CTS hoặc bất cứ nhà cung cấp thứ ba nào không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên Trang Web này; và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. Mọi thông tin và dịch vụ có thể được thay đổi mà không báo trước.

Tuyên bố miễn trách nhiệm về nội dung; miễn trách nhiệm đối với việc sử dụng

 CTS không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì, nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được dịch vụ này, hoặc bất cứ sự ngắt quãng của việc truy cập hay bất kỳ sự cố liên lạc nào giữa CTS và người sử dụng, bất kể dịch vụ kết nối, liên lạc là do CTS hay bên thứ ba nào cung cấp. CTS không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay bên thứ ba, về sự đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, sự thực hiện, độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện hay trì hoãn, sự bỏ sót, hay sự ngắt quãng trong việc chuyển giao thông tin và các dịch vụ cung cấp trên Trang Web hoặc vì bất cứ khía cạnh nào khác của việc thực hiện dịch vụ này hay bất cứ sự thất bại hay trì hoãn trong việc thực thi bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, CTS cũng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay mang tính hậu quả mà có thể xảy ra hoặc diển ra do người sử dụng sử dụng thông tin hay dịch vụ cung cấp trên trang Web này, thậm chí trong cả trường hợp CTS đã cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại này. CTS sẽ không có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng về bất cứ khó khăn nào mà CTS và bên thứ ba gặp phải liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hay thực hiện bất cứ hành động nào liên quan.

Tuyên bố Không bảo đảm sự an toàn

CTS không đảm bảo bất cứ điều gì cho người sử dụng, được nói rõ hay ám chỉ, liên quan đến sự an toàn của Trang Web, bao gồm cả khả năng những người không được cấp quyền có thể chặn hoặc tiếp cận thông tin do người sử dụng gửi đi thông qua dịch vụ này.

Hệ thống ngừng hoạt động, sự chậm trễ, và giới hạn dung lượng trong khi truyền lệnh, xử lý lệnh và báo cáo giao dịch

Đôi khi do quá nhiều người truy cập Internet, các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống, và các vấn đề khác, người sử dụng có thể gặp khó khăn khi truy cập trang Web hay liên hệ với CTS thông qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác. Bất kỳ hệ thống máy tính hay thiết bị điện tử, dù là của người sử dụng, của nhà cung cấp dịch vụ Internet hay của CTS đều có thể bất ngờ bị ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng.

Không làm đại diện cho các trang web hay đường liên kết khác

Dịch vụ này có thể cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”). CTS cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Do đó, CTS không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của Trang web của bên thứ ba. Việc CTS cung cấp đường liên kết tới Trang web của bên thứ ba không hàm ý xác thực, cho phép, bảo trợ hay liên kết của CTS với Trang web của bên thứ ba, hoặc người sở hữu hay người cung cấp Trang web của bên thứ ba. CTS không kiểm tra bất cứ thông tin, phần mềm, hay sản phẩm nào trên bất cứ Trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung hay bảo trợ đối với các trang web đó, sự phù hợp hay thích hợp của sản phẩm hay các giao dịch được miêu tả ở đó.

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.